Fitsipika sy Daty

Fitsipika

Fitsipika ho an'ireo handray anjara

 • Alefa aty aminay ny lohahevitra sy ny famintinana hatramin'ny 31 May.
 • Alefa aty aminay ny lahatsoratra hatramin'ny 15 Jolay.
 • Ny lahatsoratra dia misy pejy 10 farafahakeliny ary pejy 12 farafahabetsany.
 • Ireo hanao velakevitra dia manana adiny iray avy handraisam-pitenenana (15 - 20 mn famelabelaran-kevitra, 40 mn famaliana ny fanontanian'ny mpanatrika).
 • Ireo hanao fampianarana fohy kosa dia manana adiny iray sy sasany handraisam-pitenenana.

Fomba fandefasana ny lahatsoratra

 • Alefa mailaka ny lahatsoratra.
 • Adiresy andefasana azy: lemainty amin'ny koloiko teboka com.
 • Ataovy eo amin'ny lohahevitry ny mailaka ny hoe: "STM 2023 - Famintinana mohahevitra" rehefa mandefa ny famintinana ny lohahevitra, ary "STM 2023 - Lahatsoratra" rehefa mandefa ny lahatsoratra feno.
 • Soraty mazava ao anatin'ny mailaka ny anaranao feno sy ny lohahevitra hovelabelarinao.

Daty tokony ho tadidiana

 • Daty farany fandefasana ny lohahevitra sy famintinana: 31 May.
 • Daty farany fandefasana ny lahatsoratra: 15 Jolay.
 • Famoahana ny anaran'ireo voafantina: 15 Aogositra.
 • Fandefasana ny fanamarihana sy fanitsiana ny lahatsoratra any amin'ireo mpamelabela-kevitra: 22 Aogositra.
 • Daty farany fandefasana ny lahatsoratra voahitsy aty aminay: 15 Septambra.
 • Fisoratana anarana hanatrika: 16 Septambra - 16 Oktôbra.
 • Famoahana ny antsipirian'ny fandaharam-potoana mandritra ny kônferansa 30 Oktôbra.
 • Datin'ny Kônferansa: 8 Nôvambra.